KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych ustawą RODO informujemy, że:
  2. Administratorem danych osobowych jest PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 LEŚNA POLANA zsiedzibą w DOPIEWCU przy ulicy Ognik1.
  3. Pani/Pana dane oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu pełnienia obowiązkuedukacyjnego.
  4. Odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane dzieci w imieniu Placówki na podstawie zawartej z Placówką umowy powierzenia przetwarzaniadanych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Placówki oraz organy administracji publicznej (jeżeli to wynika z przepisu prawa, decyzjiadministracyjnej lub orzeczenia sądowego)
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce, a następnie, w celach archiwizacyjnych, przez okres 5 lat od daty zakończeniakorzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce
  6. Jeżeli uznają Pani/Pan, że dane osobowe dzieci będą przetwarzane niezgodnie z wymogamiprawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych;
  7. Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych dzieci, sprostowania,usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową pełnienia obowiązku edukacyjnego.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej iorganizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.