Zasady rekrutacji do Przedszkoli w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021

 

Szanowni Rodzice,

Zgodnie  z rozporządzeniem informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Leśna Polana w Dopiewcu zostanie wywieszona na drzwiach Przedszkola w dniu 24.04.2020 roku o godzinie 12.00. Wyniki rekrutacji można sprawdzić również na stronie naboru.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w dwojaki sposób:
1. przez stronę naboru – wystarczy się zalogować i potwierdzić chęć uczęszczania do przedszkola
2. w wersji papierowej – dostarczając oświadczenie do Przedszkola (poniżej podajemy godziny otwarcia przedszkola)

24.04.2020 – godz. 12.00 – 14.00
27.04.2020 – godz. 7.00 – 9.00
28.04.2020 – godz. 15.00 – 17.00
29.04.2020 – godz. 7.00 – 9.00
30.04.2020 – godz. 7.00 – 9.00
04.05.2020 – godz. 15.00 – 17.00
05.05.2020 – godz. 7.00 – 9.00

Prosimy o możliwie jak najszybsze złożenie oświadczenia gdyż ułatwi nam to organizację dalszego procesu rekrutacji.
Grażyna Kasperska
Dyrektor Przedszkola Leśna Polana w Dopiewcu

 

Instrukcja dla rodziców dotycząca naboru.

Instrukcja dotycząca naboru

Szanowni Rodzice,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii rekrutacja do Przedszkola nr 1 Leśna Polana w Dopiewcu będzie przebiegać w następujący sposób:  

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

– przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail:  dyrektor@lesnapolana.eu ( zalecana forma),  W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki lub

– złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki,

każdego dnia roboczego, od 30.03. 2020 do 14.04.2020, w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 17.00, według załączonego schematu:

30.03. 7.00 – 9.00

31.03 7.00 – 9.00

01.04. 15.00 – 17.00

02.04. 15.00 – 17.00

03.04. 7.00 – 9.00

06.04. 7.00 – 9.00

07.04. 7.00 – 9.00

08.04. 15.00 – 17.00

09.04. 15.00 – 17.00

10.04. 7.00 – 9.00

14.04. 7.00 – 9.00

Złożenie wniosku odbywa się bezkontaktowo i nie będzie możliwości rozmowy z pracownikiem przedszkola, sprawującym nadzór nad skrzynką z wnioskami. Prosimy również o zachowanie należytej ostrożności przy składaniu wniosku. Jeśli widzimy, że przy skrzynce znajduje się jedna osoba czekamy aż wyjdzie i dopiero wchodzimy. 

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerem telefonu: 577680286 w godzinach od 8:00-15:00 lub pod adresem mailowym: dyrektor@lesnapolana.eu 

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie.

Z poważaniem

Grażyna Kasperska 

Dyrektor Przedszkola nr 1 Leśna Polana w Dopiewcu 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat – art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Rodzice dzieci  uczęszczających  do   przedszkola  składają   na  kolejny  rok  szkolny  deklarację   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 17 lutego – do 28 lutego 2020 roku. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dopiewo.
 1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na

wolne miejsca.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu w terminie określonym

w Zarządzeniu Wójta Gminy Dopiewo – terminy poniżej.

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do trzech wybranych placówek – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie  (art.  131  ust.  2  ustawy  Prawo  oświatowe)  oraz  kryteriów  określonych w Uchwale Rady Gminy Dopiewo – kryteria poniżej.
 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. Druk wniosku i stosowne oświadczenia należy wypełnić przez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 30 marca 2020 r., a następnie wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druk wnioski można również pobrać w przedszkolu.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora

przedszkola art. 157 ust.1.ustawy – prawo oświatowe.

 1. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. – art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych   zawierające  imiona i nazwiska kandydata,
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych,

  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 1. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem  przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej    art.  158  ust.   5   ustawy  Prawo oświatowe.
 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 1. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7

dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe.

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole – art. 31 ust 10 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami – art. 161 ustawy Prawo oświatowe.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dopiewo mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza  obszarem  Gminy  Dopiewo   przeprowadza   się   postępowanie   rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Dopiewo.

 1. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021.

pastedGraphic.png

Kryteria naboru

 • na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej

wartości:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej:
  1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
   1. oboje rodziców/opiekunów pracujących – 3 pkt.
   2. jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.
  2. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 pkt.
  3. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
  4. Dziecko z pierwszej preferencji – 5 pkt.
  5. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych

w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:

   1. oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;
   2. jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.
  1. Dzieci zamieszkałe blisko przedszkola – 3 pkt.

pastedGraphic_1.png

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

 1. oświadczenie    rodzica/-ów/opiekuna/-ów    o pobieraniu    nauki    w systemie    dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;
 2. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana

trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodzica/ów;

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna o rozliczaniu podatku dochodowego, za poprzedni rok podatkowy, od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo.
 2. oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka