PLAN ZAJĘĆ

Język Angielski

Zajęcia prowadzone w oparciu o kombinację metod TPR( Total Physical Response) CA(Communicative Aproach) oraz SongStories Teaching Method.

TPR, która zwana jest metodą „reagowania całym ciałem” polega na zabawie prowadzącego z dziećmi, które mają za zadanie reagować na jego polecenia wykonując określone czynności. Metoda ta opiera się na psychologicznych koncepcjach rozwoju dziecka m.in. stabilności rozwoju oraz wielozmysłowym przyswajaniu wiedzy. W trakcie zajęć lektor angażuje dzieci za pomocą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, a nawet węchowych stymulując naturalny proces przyswajania wiedzy, natomiast zabawowa konwencja zajęć pozwala wydatkować niespożytą energię dzieci.

Metoda CA ukierunkowana jest na kształtowanie od najmłodszych lat sprawności językowych takich jak mówienie, słuchanie. Cel ten osiągany jest przez zastosowanie różnego rodzaju gier, zabaw i dialogów, w których dzieci biorą aktywny udział i cały czas są mobilizowane do używania obcego języka.

SongStories Teaching Method- metoda stworzona przez Claire Selby. Dzieci przyswajają nowy materiał poprzez rytmiczne i łatwe do zapamiętywania piosenki oraz historyjki obrazkowe.

Zajęcia rytmiczno – muzyczne

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą  się reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Zajęcia  ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci  uwrażliwiane są  na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów, folklor oraz różne gatunki muzyczne. Dzieci uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych Podczas zajęć wykorzystujemy m. in. elementy rytmiki E.Jacqus- Dalcroze’a, muzykoterapii oraz pedagogiki zabawy

Gimnastyka korekcyjna

Z profilaktyką wad postawy.

Naturalną potrzebą dziecka jest ruch. W okresie wzrostu, kościec dziecka jest bardzo podatny na deformację. W okresie przedszkolnym kształtują się krzywizny kręgosłupa i prawidłowy kształt stopy. Mięśnie są słabe i konieczne jest ich wzmacnianie, również praca stawów i więzadeł potrzebuje wzmocnienia. Dlatego ruch intuicyjnie dla dzieci jest tak ważny i potrzebny. Ruch da im szansę uzyskania prawidłowej postawy, mocnych mięśni, ustrzeże od skrzywień, usprawni stawy, poprawi możliwości fizyczne ciała – tylko ruch mądry, prawidłowy, dobrze kierowany. Ponadto czynnikiem pozytywnym prawidłowej postawy i sprawności fizycznej dziecka jest poprawa pracy serca, płuc i innych narządów wewnętrznych. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia istnieje bowiem ścisły związek miedzy zdrowiem a postawą ciała. W ostatnich latach udowodniono, że ruch i sprawność ruchowa ma pozytywny wpływ na pracę i funkcję mózgu oraz kształtuje spostrzegawczość, analizę, syntezę i chroni dziecko od ewentualnej dysleksji. Pamiętajmy więc o tym, iż ruch potrzebny jest dziecku jak pokarm i sen.

Ruch dla dziecka to:

 • Stymulacja – mobilizuje układ krążeniowo-naczyniowy, oddechowy, zwiększa pojemność płuc, poprawia prace innych narządów, pobudza dojrzewanie układu nerwowego i mózgu.
 • Adaptacja – hartowanie organizmu, rozwój, dziecko ma dostęp i możliwości korzystania z przyjemności i wykonywania prac i własnych zamierzeń.
 • Kompensacja – wyrównywanie niekorzystnych działań i zwyczajów cywilizacyjnych (telewizji, komputerów, samochodów, złego żywienia)
 • Korekcja – naprawa zaniedbań i błędów zaistniałych w rozwoju dziecka.

Logopedia

Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. 

Celem programu jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości, zdobycia umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. 

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe przy jednoczesnym nakreśleniu celów szczegółowych , które będą drogą do jego spełnienia.
 
Cele szczegółowe:

 • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi;
 • kreowanie pozytywnego myślenia;
 • usprawnienie układu oddechowego;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • kształcenie słuchu- aparatu odbiorczego;
 • kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych;
 • aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
 • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
 • wyrobienie umiejętności budowania sygnałów służących porozumiewaniu się.

Wśród metod, które pomogą w realizacji wyznaczonego celu określonego w założeniu programu, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące, aktywizujące, korygujące, usprawniające. Łącząc te metody można wszechstronnie rozwijać dziecko korygując i usprawniając zaburzone lub opóźnione funkcje psychiczne i fizyczne (w tym także komunikację). Dziecko za pomocą tych metod, poprzez formę aktywności, jaką jest zabawa, zdobywa nowe wiadomości, umiejętności, uczy się współdziałania i współżycia w grupie.

Kółko literackie

Rozwój zainteresowań czytelniczych uwarunkowany jest dojrzewaniem całej osobowości. Aby dojść do etapu samodzielnego, wnikliwego i krytycznego czytania dziecko musi przejść przez określone etapy rozwoju czytelniczego, a mianowicie: oglądanie ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, baśni, własne opowiadania. Już trzyletnie dziecko chętnie słucha opowiadania nauczycielki jeśli jest ono ciekawe, pogodne, ładnie ilustrowane a pani pięknie mówi. To samo odnosi się do przekazywania utworów starszym dzieciom. Mogą one jednak już czasem przeżyć chwilę grozy, byle tylko trwała krótko i dobrze się kończyła. Takim dzieciom często pozostawia się już pewien problem do samodzielnego rozwiązania, co dzieci bardzo lubią. Zadaniem warsztatu w przedszkolu jest więc rozwijanie „głodu czytelniczego” wśród wychowanków. Dla niektórych dzieci wspólne słuchanie jest bardzo trudne: kręcą się, często zmieniają miejsca siedzenia. Dlatego też staramy się dobierać takie   formy pracy by rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci. Aby podołać temu zadaniu zapewniamy dzieciom stały i systematyczny dostęp do książek. 

Zajęcia taneczne

Dla dzieci w wieku przedszkolnym taniec jest formą aktywności przejawiającą się w określonej formie ruchowej, sposobem przeżywania i przekazywania emocji oraz fizycznego i duchowego wyrażenia siebie. Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków i figur tanecznych, które wykorzystywane są później w choreografii. Dzieci pracują także nad poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu. 

Uczestnictwo w zajęciach pomaga przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia i emocje, których dzieci czasem nie potrafią nazwać, a przede wszystkim, wywołuje wiele uśmiechu na buziach naszych przedszkolaków. 

Ważnym elementem zajęć jest też integracja i doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia artystyczno-muzyczne

Zajęcia, którym przede wszystkim towarzyszy świetna zabawa muzyką

z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, nauki prostych piosenek oraz układów tanecznych,

poprzez które dzieci uczyć się będą wyrażania emocji. 

Zajęcia mają na celu rozwijać wyobraźnię oraz inwencję twórczą dziecka. 

Muzyka i taniec pomagają w wychowaniu i kształceniu a aktywność twórcza w formie zabawy,

ma za zadanie otwierać młodego człowieka na różne dziedziny życia. 

„Dziecko śpiewa zanim zacznie mówić, więc muzyka zaczyna wszystko”

 Pamela Brown

Sensoplastyka

Mąka, olej, mak, kurkuma……?   Kasza, ryż, aromat waniliowy…?

Co łączy te składniki?

Oto zadanie dla wszystkich, którzy chcą wspierać dzieci w ich wszechstronnym rozwoju. Odpowiedź – ŚWIETNA ZABAWA! SENSOPLASTYKA!

Ot co! Zajęcia, które w rekordowym tempie zdobyły serca małych i tych trochę większych uczestników. Pole do popisu dla swobodnej, niekierowanej zabawy,  kreatywności, nieograniczonej wyobraźni, polisensorycznego angażowania się w aktywną eksplorację otoczenia.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastyka®:

·         uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,

·         wspieranie samodzielności,

·         czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,

·         doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

·         wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,

·         wychodzenie ze schematów,

·         elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,

·         poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,

·         współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,

·         pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,

·         wzmacnianie wiary we własne możliwości.