Wczesne wspomaganie rozwoju

Co to?

WWR to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. Istotne jest, by intensywne i kompleksowe działania zostały podjęte jak najwcześniej

 Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspierania rozwoju  jest pobudzenie psychologicznego i społecznego rozwoju dziecka oraz jego nauczanie. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka i obejmują zajęcia ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog, pedagog oraz rehabilitant, terapeuta. 

Wspomniany wyżej zespół specjalistów oprócz organizowania i prowadzenia zajęć z dzieckiem uczy również rodziców samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Liczba godzin zajęć dla jednego dziecka określona jest przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.